Ord og Uttrykk

Adressere Spilleren har adressert ballen når slagstillingen er inntatt og køllen er plassert bak ballen.
Albatross Score for hull tre slag mindre enn Par.
All square Når sidene står likt i matchspill.
Approach Innspill til green.
Backspin Når ballen roterer i horisontalplanet mot spilleretningen og slik at den stopper raskt når den lander.
Backswing Baksving.
Ballmarkør En mynt eller lignende for merking av ballens posisjon på green.
Ballplassering Lokal regel om at ball som ligger på fairway kan merkes, løftes, rengjøres og plasseres innenfor 15 cm ( vanligvis et utbrettet scorekort) før den spilles.
Baneverdi Det antall slag en scratchspiller forventes å bruke på en runde under normale spilleforhold for å spille til sitt handicap.
Birdie Score for hull ett slag mindre enn Par.
Blindt slag/hull Et slag/hull er blindt hvis spilleren ikke kan se målet for slaget.
Bogey Score for hull ett slag over Par.
Bruttoscore Det antall slag som faktisk er brukt på et hull eller en runde, inkl. eventuelle straffeslag.
Bunker Utgravet forbypning på spillefeltet fylt med sand.
Caddie Person som tar hånd om en golfspillers utstyr under spill.
Carry Avstanden fra det punkt ballen ble slått fra til det punkthvor den lander.
Chip Kort slag i lav bue med etterfølgende rull.
Cut a) De som kvalifiserer til videre spill f.eks. neste runde eller neste dag. b) Slice.
Decision Endelige avgjørelser i regelspørsmålet gitt av The Rules Committee i The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews.
Divot Oppslått torv.
Dogleg Et golfhull anlagt i vinkel.
Dobbelbogey Score for hull 2 slag over Par.
Dormie Betegner stillingen i matchspill. En spiller/side er dormie når han/den er like mange <<opp>> som det gjenstår hull å spille, og spilleren ikke kan tape matchen.
Draw * Ball som skrur svakt mot venstre.
Drive Slaget fra tee.
Driver Trekølle nr. 1. Nå for tiden ofte laget av metall.
Driving  range Treningsfelt.
Droppe En ball som ikke kan spilles fra det stedet hvor den ligger, slippes med strak arm fra skulderhøyde.
Duff Et slag hvor du treffer bakken før du treffer ballen.
Eagle Score for hull 2 slag mindre enn Par.
Fade * Slag med svak skru til høyre.
Fairway Den kortklipte delen av spillefeltet mellom tee og green.
Follow through Gjennomsving.
Fore! [får] Varselrop til spillere eller andre på banen om at det er fare for at de kan bli truffet av en ball.
Foregreen Kortklippet områdde ca. 1 meter utenfor green.
Foursome Et spill hvor to spillere slår annet hvert slag på ballen.
Green Det spesielt kortklipte område rundt flagget.
Greenfee Avgift ved gestespill.
Greengaffel Utstyr til bruk ved reparasjon av nedslagsmerker.
Greensome En variant av foursome. Begge spillere slår ut fra tee, deretter velges den ene ballen som man spiller foursome videre på.
Grunne køllen Å plassere køllen på bakken bak ballen før du skal slå.
Ground under repair/ GUR Avgrenset område som midlertidig er uegnet for spill og markert Grunn Under Reparasjon med blå/blåhvite staker.
Handicap/Hcp En spillers handicap uttrykt med heltall og desimaler. Målestokk for en spillers spilleferdighet. Viser det antall slag over eller under Par justert for vanskelighetsgrad, spilleren under gode forhold normalt kan spille banen på.
Handicapdifferanse Forskjellen mellom 2 spilleres/siders handicap.
Handicapgrense Spillere med høyere handicap enn angitt tillates ikke å delte.
Hazard/hinder Fellesbetegnelse for vannhindre som er merket med gule eller røde staker og bunkre.
Hjemmeklubb Den klubb en spiller er medlem av. Dersom spilleren er medlem av mer enn en klubb, den klubb spilleren har erklært sin Hjemmeklubb og som er ansvarlig for føring av spillerens handicap.
Hole in one Et golfhull spilt på ett slag.
Honnør Rett til å spille først på tee. Tilkommer den med best score på forrige hull. På 1. hull avgjøres honnøren ved loddtrekning.
Hook * Slag der ballen skrur i en bue til venstre.
Hull a) Hvert enkelt av de 18 spillefelt som utgjør en bane. b) hull på green (108 mm i diameter) som ballen spilles i.
Index Rangering av ballens hull etter vanskelighetsgrad fra 1-18. Vanskeligste hull har index 1.
Lokal regel Tillegg til Golfregler for å regulere spillet på en bestemt golfbane eller under unormale forhold. Bekjentgjøres ved oppslag på tavle ved første tee eller ved klubbhuset
Loft Køllehodets vinkel i forhold til skaftet.
Markør Medkonkurrent som kontrollerer og fører spillerens scorekort.
Matchspill Spilleform der hullene avgjøres enkeltvis ved at beste nettoscore på hullet gir 1 opp uansett hvor mange slag hullet er vunnet med. Den side har vunnet matchen som er flere opp enn det er hull igjen å spille.
Max. handicap Turneringsbestemmelse om at spillere med høyere handicap tillates å delta, men ikke vil bli godskrevet mer enn den angitte max. handicap.
Mottatte-slag (MS) Det antall slag en spiller får godskrevet over 18 hull ifølge handicaptabell oppslått ved 1. tee.
Nedslagsmerke En fordypning som en ball kan foråsake ved nedslaget. Nedslagsmerker på green skal alltid repareres av spilleren.
Nettoscore En spillers bruttoscore minus hans handicap.
Out of bounds UTE/ utenfor banens grenser.
Par Det ideelle antall slag en scratchspiller bør bruke på et hull. Bestemmes av hullets lengde slik: Par 3 – inntil 229 m (1 langt slag + 2 putter) Par 4 – 201-457 m (2 lange slag + 2 putter) Par 5 – mer enn 402 m (3 lange slag + 2 putter)
Partner To eller flere som spiller på samme side.
Peg Ting av tre eller plast som ballen kan plasseres på.
Pitch Kort, høyt slag med backspin og derfor lite rull.
Pitch mark Nedslagsmerke.
Professional/pro Golftrener eller profesjonell spiller.
Provisional Provisorisk.
Putter Kølle til bruk ved putting.
Rough [røff] Områder på banen som ikke omfattes av tee, faiway, green og hazards, f.eks. med høyt gress eller busker og trær.
Runde Normalt 18 hull spilt i banens bestemte rekkefølge (på 9-hullsbane banen spilt 2 ganger og i 2. runde ofte fra andre teesteder).
Score Resultat for hull, runde eller del av runde.
Scorekort Klubbens beskrivelse av banen med plass for føring av resultat.
Scratch Handicap – 0,4 til + 0,5.
Semigreen Kortklippet område ca1 meter utenfor green.
Semirough Område mellom fairway og rough. Halvrough.
Shank/sovket Ballen treffes med køllen akkurat i overgangen mellom slagflaten og skaftet. Ballen går som regel omtrent vinkelrett ut til høyre.
Side En enkelt, to eller flere spillere som er partnere.
Sidevannshinder Langsgående vannhinder. Merket med røde staker eller linjer.
Slagspill Der antall slag (eller poeng) for hvert enkelt hull adderes til en sum for hele runden, og det spilles etter regler for slagspill.
Slice * Slag der ballen skrur i en bue til høyre.
Slopeverdi En relativ verdi for en banes vansklihetsgrad.
Spillefelt Hele banen med unntak av tee og green på det hull som spilles, samt hinder.
Stableford Poengberegning hvor nettoscore bestemmer poengsum for hullet slik: 1 over Par for hullet = 1poeng Likt med Par for hullet = 2 poeng 1 under Par for hullet = 3 poeng 2 under Par for hullet 4 poeng 3 under Par for hullet = 5 poeng.
Stance Slagstillingen i et hinder: Spilleren har plassert føttene i posisjon for å utføre et slag. Utenfor et hinder har spilleren ikke tatt sin stance før han har grunnet køllen.
Tee Definert område på teestedet hvor ballen skal spilles fra.
Teested/tee Utslagssted for hvert hull.
Through the green Hele spillefeltet.
Tie Uavgjort, likt resultat.
Vannhinder Sjø, dam, elv, grøft eller åpne vannløp, enten de innholder vann eller ikke. Bør være merket med gule staker.
Winter rules Lokale regler som gir rett til å løfte og plassere ballen innenfor seks tommer fra det stedet hvor den ligger på kortklippet området (fairwayhøyde eller lavere).
Wedge Jernkølle med bred såle og kraftig loft.
* Draw, fade, hook og slice er forklart utifra en spiller med høyrehendte køller

-Folkebanen på Kolnes